Vedtægter for Fanø Rideklub

 

 

clip_image002 (2)

2021 Nordby, Fanø

§1.

Navn og hjemsted.

Klubbens navn er: Fanø Rideklub

Forkortelse: Fanø

Klubbens hjemsted er: Fanø Kommune

§‏2.

Formål.
Klubbens formål er at skabe de bedste muligheder for udøvelsen af ridesporten, at oplære navnlig ungdommen i alt vedr. hestens brug og pleje på en for begge parter forsvarlig og betryggende måde, samt at styrke sammenholdet blandt klubbens medlemmer.

‎§‏3.
Dansk Ride Forbund.
Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idræts Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig ‏efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

‎§‏4.
Medlemmer.
I rideklubben kan optages senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18. ‏De er ikke valgbare til bestyrelsen, og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 14, se dog § 8. ‏Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. ‏Medlemskab er først opnået, når kontingentet er betalt. Kvitteringen er medlemsbevis og giver klubrettigheder og pligter. ‏Udmeldelse skal ske skriftligt til kasserer med mindst en måneds varsel til 1. oktober.

Stk.2. Medlemmer af Fanø Rideklub forpligter sig gennem sit medlemskab til at indgå i drift og vedligeholdelse af Fanø Rideklub. Det er den til enhver tid siddende bestyrelses ret, at udstikke retningslinjerne for, hvilke arbejdsopgaver der er omfattet af drift og vedligehold. Såfremt et medlem ikke deltager, kan medlemmet ekskluderes efter bestemmelserne i § 6.

‎§‏5.
Tegningsret/Hæftelse.
Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kassereren. I alle sager, der angår køb, ‏salg eller pantsætning af fast ejendom, samt investeringer og spørgsmål af anlægsmæssig karakter, skal den samlede bestyrelse godkende, ligesom generalforsamlings godkendelse skal foreligge,‎ ‏dog undtaget løsøre. ‏Bestyrelsen, samt klubbens øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for klubbens forpligtigelser.

§‏6
Karantæne/udelukkelse.
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på ‏anden måde opfører sig til skade for klubben. ‏For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantæne. ‏Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

Stk.2. Det af stk. 1 omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes  fra  andre  specialforbund  under  Danmarks  Idræts-Forbund (eksklusion).

Stk.3. I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum mere end 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Rideforbunds Disciplinærudvalg indenfor 4 uger.

‎§‏7.
Kontingent.
Kontingentet fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Indmeldelse af nye medlemmer i løbet af året giver ‏ret til reduceret kontingent. ‏Kontingentet opkræves forud 1 gang årligt og er forfaldent til den 1. oktober. ‏Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdag,  kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun optages på ny mod betaling ‏af restance samt kontingent påløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. ‏Forfalden kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. ‏Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom. ‏Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.‎

§‏8.
Bestyrelse/udvalg/valg.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, og 2 suppleanter, der alle skal være fyldt 18 år, være amatører samt være medlem af klubben. ‏Derudover kan der ikke vælges to fra samme familie dvs. mand og kone eller barn og mor eller far. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. ‏I tilfælde af vakance for formand eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, ‏supplerer bestyrelsen sig selv, indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny. ‏Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som kontaktperson. ‏Der afgår hvert år henholdsvis 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer. Afgangsordenen bestemmes af den rækkefølge, i hvilken medlemmerne er valgt. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode og suppleanterne vælges for en 1-årig periode. Genvalg kan finde sted.

Til bestyrelsen i Den Selvejende Institution, Fanø Ridecenter, vælger generalforsamlingen mindst 1 bestyrelsesmedlem for 2 år af gangen, og bestyrelsesmedlemmet skal være fyldt 18 år. Genvalg er muligt. Intet bestyrelsesmedlem må samtidigt være medlem af bestyrelsen i Fanø Rideklub eller være i familie med hinanden (far, mor, barn eller kone)

‎§‏9.
Bestyrelsesmøder.
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. ‏Bestyrelsen indkaldes skriftlig med min. flg. dagsorden:

 • Meddelelser fra formanden,
 • ‏Rapport fra udvalgene, ‏
 • Godkendelse af referat,
 • Eventuelt. ‏

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog §6. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. ‏For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. ‏Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne og et beslutningsreferat godkendes efter hvert møde. ‏Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder skrives et notat, som forelægges bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

‎§‏10.
Generalforsamling.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. ‏Den ordinære generalforsamling afholdes i februar på Fanø. ‏Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. ‏Tiden og stedet for generalforsamlingen skal offentliggøres i de kommunikationsmedier, som klubben anvender, senest 3 uger før generalforsamlingen. ‏Indkomne forslag skal sendes til bestyrelsen og de indkomne forslag skal offentliggøres gennem klubbens kommunikationsmedier til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. ‏

‏Dagsorden for den ordinære generalforsamling er: ‏

 • Valg af dirigent.
 • Formandens beretning for det forløbne år.
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget for det kommende år til godkendelse.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter (alle over 18 år).
 • Valg af mindst 1 bestyrelsesmedlem til Fanø Ridecenter.
 • Valg af‎ ‏2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 • ‏Eventuelt (Kun til orientering).

‏På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse,‎ ‏at beholdningerne er til stede. 

‎Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

§‏11.
Generalforsamlingens ledelse.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog §5, §13, og §14. Stemmeret har alle medlemmer der er fyldt 14 år. Stemmeret‎ ‏udøves ved personligt fremmøde. Børn under 14 år kan repræsenteres af en af forældrene.
‏Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages. Protokollen underskrivers af dirigenten.

‎§‏12.
Vedtægtsændringer.

Til ændring af en vedtægt kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer ved generalforsamlingen. Enhver ændring af vedtægten skal indberettes til DRF for godkendelse.

‎§‏13.
Regnskabsår.
Klubbens regnskabsår er fra 1/1 til 31/12. Bestyrelsen skal senest 3 uger forinden afgive driftsregnskab og status til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

‎§‏14.
Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer‎ ‏indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter ‎‏begæringens modtagelse. ‏Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel.

‎§‏15.
Opløsning.
Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på 2 efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages af mindst ¾ af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal. Ved opløsning af klubben båndlægges klubbens midler i Fanø Sparekasse, i indtil 25 år til start af eventuel ny rideklub. Såfremt ny rideklub ikke oprettes, tilfalder midlerne idrætten gennem Folkeoplysningsudvalget i Fanø Kommune.

 

 

                                                                                  

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk