Fanø Rideklub

Bestyrelsen for Fanø Ridecenter:

Rikke Rosenberg, Mathilde Schousboe og Katalina Lindner

 

 

VEDTÆGTER

for

DEN SELVEJENDE INSTITUTION

FANØ RIDECENTER

 

 

§ 1

Den selvejende institutions navn er FANØ RIDECENTER

Den selvejende institutions hjemsted er Fanø kommune og dens værneting er Retten i Esbjerg

 

§ 2

Den selvejende institutions formål er at øge interessen for hestesporten ved at drive et ridecenter med dertil hørende faciliteter til fremme af virksomheden for børn og unge inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning om fritidsundervisning m.v. og i tilslutning hertil på et passende areal at opføre bygninger og andre indretninger til et fuldt moderne ridecenter og derefter udleje centeret til Fanø Rideklub.

 

§ 3

Ved stiftelser af den selvejende institution består dens kapital af kr. 25.000,- der er indbetalt kontant af Fanø Rideklub.

Institutionens drift gennemføres ved frivillige bidrag, lejeindtægter og tilskud fra det offentlige.

Et eventuelt overskud ved driften tilfalder institutionen og vil i passende omfang være at anvende til tilvejebringelse af en kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for institutionen f.eks. til byggeforanstaltninger, udvidelser og lign.

Overskud, der ikke findes nødvendigt til institutionens drift, indsættes i bank eller sparekasse eller anbringes efter reglerne for anbringelse af umyndiges midler.

Værdipapirer skal noteres på institutionens navn, og det skal i det hele sikres, at midlerne kun anvendes i institutionens øjemed.

Institutionens midler må aldrig komme andre end ridesporten til gode.

 

§ 4

I forhold til tredjemand hæfter institutionen alene med sin formue.

Medlemmerne har intet personligt ansvar for institutionens forpligtelser.

 

§ 5

Den selvejende institution ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der udpeges af Fanø Rideklubs bestyrelse, idet tilføjes, at de udpegede medlemmer ikke samtidig kan sidde som medlemmer af klubbens bestyrelse.

Ingen ved institutionen ansatte kan være medlem af bestyrelsen.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. I tilfælde af vakance indtræder et nyt medlem udpeget af Fanø Rideklub.

 

§ 6

Funktionsperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år, følgende kalenderåret.

Genvalg kan finde sted.

 

§ 7

Bestyrelsen, der selv vælger sin formand, næstformand og kasserer, varetager alle anliggender vedrørende institutionen.

Bestyrelsen kan selv fastsætte sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, i tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

 

§ 8

Institutionen tegnes af formanden ( i dennes fravær næstformanden) i forbindelse med et andet medlem af bestyrelsen.

Der kan meddeles prokura.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af den samlede bestyrelse.

 

§ 9

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden (næstformanden) med 14 dages varsel mindst hver 6. måned og i øvrigt så ofte, der er anledning hertil.

 

Såfremt 2 af bestyrelsens medlemmer måtte begære det, skal der indkaldes til bestyrelsesmøde inden 14 dage efter begæringen er fremsat, og mødet vil herefter være at afholde med 14 dages varsel.

 

I en af formanden autoriseret protokol optages et kort referat af forhandlingerne.

 

§ 10

Institutionens regnskabsår går fra 1. januar - 31. december.

Hvert år inden udgangen af februar måned skal kassereren udarbejde regnskab og status.

Regnskabet skal forsynes med underskrift af bestyrelsen og revisionspåtegning af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

Revisionen skal være afsluttet hvert års 1. maj, hvorefter det reviderede regnskab skal fremsendes til Fanø byråd til orientering.

Bestyrelsen udarbejder i samarbejde med revisor hvert år inden 1. november budget for det kommende regnskabsår.

 

§ 11

Ændringer i nærværende vedtægter kan kun foretages, når de er vedtaget af alle bestyrelsens medlemmer på 2 efter hinanden følgende bestyrelsesmøder med mindst 14 dages mellemrum.

Alle vedtægtsændringer skal fremsendes til Fanø Byråd til orientering, og er kun gyldige efter godkendelse af Fanø Rideklubs bestyrelse.

 

§ 12

Skulle forholdene stille sig således, at det bliver umuligt eller uønskeligt at fortsætte institutionens drift, kan to på hinanden følgende bestyrelsesmøder med mindst 14 dages varsel enstemmigt træffe bestemmelse om enten fusion med Fanø Rideklub eller om institutionens ophør, i hvilket fald institutionens formue skal anvendes til fremme af ridesporten i Fanø kommune ved Fanø Byråds foranstaltning.

Fusion med Fanø Rideklub kan kun ske efter udtrykkelig vedtagelse og godkendelse på en af ridekubben afholdt ekstraordinær generalforsamling.

Foranstående vedtægter stadfæstes herved, som vedtægter for

DEN SELVEJENDE INSTITUTION

FANØ RIDECENTER

 

Som vedtaget på bestyrelsesmøderne den 22. januar 1990 og den 5. februar 1990, jf. foranstående vedtægters § 11.

 

 

 

 

 

 

 

© 2019  Fanø Rideklub //  www.fanoerideklub.dk

Hjemmesideansvarlig: Bestyrelsen for Fanø Rideklub

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk