Fanø Rideklub

Referat fra generalforsamling 27. februar 2014

 

Valg af dirigent

Ulla blev enstemmigt valgt af generalforsamlingen. Der var mødt 20 medlemmer op til generalforsamlingen.

Formandens beretning for det forløbne år

Pia L. fremlagde beretning for det forløbne år. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen og vedlagt som bilag til referatet.

Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget for det kommende år

Ove fremlagde klubbens regnskab for 2013 og budget for 2014. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer fra generalforsamlingen. Regnskabet for 2013 og budget for 2014 er begge godkendt af klubbens revisorer, og blev også godkendt af generalforsamlingen.

Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen mente ikke, at der var grundlag for at kontingentet skulle ændres. Dette blev godkendt af generalforsamlingen.

Behandling af indkomne forslag:

 • Vedtægtsændringer: Bestyrelsen havde skrevet et forslag for ændringer af gældende vedtægter. Generalforsamlingen blev enig om ændringerne, og godkendte de reviderede vedtægter. De reviderede vedtægter er vedlagt som bilag.
 • Fordeling af udvalgs- samt ansvarsposter blandt klubbens medlemmer:
  • Udvalgsposter
   • Sportsudvalg: Pia N. og Malou. Pia opfordrede generalforsamlingen til at overveje, om de ville deltage i sportsudvalget, da de godt kunne være en mere.
   • Reparation og vedligeholdelse udvalg: Kontaktpersonerne er Thomas eller Kjeld.
   • Vedligeholdelse af trillebører: Michael Andreasen
   • Udenoms arealer/græsslåning: Der var ingen som meldte sig.
   • Grøfter: Der var ingen som meldte sig.
   • Hegn: Niels (Anna, Susan og Lausts far) og Kjeld.
   • Traktor og minigræsslåmaskine: Vedligeholdelsesomkostninger deler klubben med ”Den Selvejende Fanø Ridecenter”.
   • Dragefestivaludvalg: Thomas er kontaktperson. Da Thomas skal ud og sejle når Dragefestivalen skal afholdes, skal vi finde en ny kontaktperson for arrangementet i år. Der var ingen fra generalforsamlingen som meldte sig. Thomas vil prøve at finde en løsning inden han skal ud igen tirsdag den 4. marts. Der var mange fra generalforsamlingen, som gerne ville hjælpe inden og under Dragefestivalen. Dragefestivalen er en meget vigtig indtægtskilde for rideklubben, og for Fanø og de forretningsdrivende på Fanø.
   • Byggeudvalg (Nyt): Generalforsamlingen besluttede, at vente endnu et år med etablering af dette udvalg for ny stald og lade eller renovering af eksisterende stald.
   • Breddeudvalg: Elisabeth og Chalott.
 • Ansvarsposter
  • Elevponyerne: Kjeld overtog ansvaret efter Helle og Chalott.
  • Udlån og vedligeholdelse af hestetrailer: Chalott
  • Ridebaner, dressur og spring: Der blev ikke valgt nogen til at tage ansvaret for harvning af banerne, men Thomas, Lars og Ove tager ansvaret for vanding af banerne når det bliver nødvendigt.
  • Hjemmesiden: Anita
  • Undervisning: Pia og Elisabeth hjælper hinanden sammen med underviserne at få udarbejdet den årlige plan for undervisning.
   • Opdatering og udarbejdelse af plan: Elisabeth

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter (alle over 18 år)

På valg er Thomas, Chalott, Anita og Helle. Thomas, Helle, Anita og Chalott ønsker ikke genvalg. Anja gik ud af bestyrelsen.

Pia N., Pia L og Ove bliver i bestyrelsen. Sanne, Claras mor, blev valgt ind i bestyrelsen. Det var ikke muligt at finde flere til bestyrelsen. Generalforsamlingen besluttede, at det var nødvendigt at indkalde til en ekstra ordinær generalforsamling for valg af et bestyrelsesmedlem og evt. 2 suppleanter, så bestyrelsen består af 5 personer og 2 suppleanter. Der var ikke kandidater til posterne som bestyrelses suppleanter.

Valg af‎ ‏‏revisorer og revisorsuppleant

Bent og Bent modtog genvalg. Ligeså gjorde revisor suppleant Palle.

Eventuelt (ikke beslutningsdygtigt):

Der var ingen punkter.

© 2019  Fanø Rideklub //  www.fanoerideklub.dk

Hjemmesideansvarlig: Bestyrelsen for Fanø Rideklub

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk