Fanø Rideklub

 
Referat for den ordinære generalforsamling, den 22. februar 2016. 


Valg af dirigent: Kjeld Larsen blev valgt som dirigent og referent, han konstaterede generalforsamlingen rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig. 


Formandens beretning for det forløbne år: Formanden Pia Larsen aflagde beretning, der fremsendes særskilt. Beretningen blev modtaget med nogle få spørgsmål, herunder spørgsmål fra Mette, der ønskede nærmere oplysninger om samarbejdet med skovfogeden om ridestierne. Formanden oplyste, at hun vil tage kontakt til skovfogeden for at aftale et møde med hende og interesserede medlemmer af ride klubben. 


Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget for det kommende år til godkendelse: Ride klubbens kasserer fremlagde det reviderede regnskab for 2015, samt budget for2016. Revisorerne havde haft enkelte bemærkninger til regnskabet, herunder at der skulle afleveres boner for køb til ride klubben. De fremmødte medlemmer havde spørgsmål til de enkelte konti, herunder udgifter til elektricitet, hvor det blev oplyst, at årsagen til den høje udgift til elektricitet i 2015, blandt andet skyldtes en nødløsning med el-opvarmning af dele af stuehuset, der var koblet til ride klubbens elforsyning. Det var nu ændret, så hele elforbruget i stuehuset nu var flyttet til lejerens elmåler. Desuden var der et højere beløb til dyrlæge, der skyldtes Abby, som havde været dårligt gående. Den var blevet behandlet i flere omgange og var nu igen i ridning, takket være dygtig dyrlæge behandling og genoptræning med hjælp fra flere af ride klubbens kyndige medlemmer. 


Til budgettet for 2016 blev det nævnt, at det var nødvendigt med midler til blandt andet hegning af de sidste marker, som endnu ikke havde fået ny hegning, på lige fod med hegningen af de to løsdrifter samt folde, der støder op til løsdriften og ridehallen, tillige kunne det blive nødvendigt med et ekstra lag skaller på den udendørs ridebane, der ligger mellem hallen og stalden. 
Regnskab og budget blev godkendt af generalforsamlingen. 


Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog, at kontingentet forblev uændret i 2016, hvilket blev godkendt af generalforsamlingen. 
Behandling af indkomne forslag: Ændring af klubbens vedtægter: Der var forslag om tilføjelse til ride klubbens vedtægter, § 4 med tilføjelse af stk. 2, der giver bestyrelsen beføjelser til at beslutte tildeling af arbejdsopgaver til ride klubbens medlemmer. Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen. 
Der var forslag fra bestyrelsen om en redaktionel ændring af § 6 i ride klubbens vedtægter, hvor litra (bogstav markering af de enkelte punkter i § 6) blev udskiftet til tal markering, eksempel: a ændres til stk. 1. Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen. 
Der var tillige forslag fra bestyrelsen om en sproglig ændring af § 7.  Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen. 


Hvilke sikkerhedsregler skal vi have for longering? Mette foreslog, at emnet tages op på det kommende medlemsmøde. Generalforsamlingen besluttede, at den nuværende sikkerhedsvejledning er gældende indtil videre. 


Kriterier for hvornår vi skal lukke ridehallen, sikkerhedsregler: Ved arrangementer udover den daglige undervisning spørges bestyrelsen. 


Udnævne en ansvarlig for Dragefestivalen: Formanden undersøger mulighederne. 


Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter (alle over 18 år): På valg er Trine Povelsen og Sanne Hansen og begge ønsker genvalg. Trine blev genvalgt som bestyrelsesmedlem og Sanne blev genvalgt som kasserer. Tillige blev suppleanterne Lone Frank og Mette genvalgt.    


Valg af mindst 1 bestyrelsesmedlem til den selvejende institution Fanø Ridecenter: ? Gurli Madsen er på valg og hun ønsker genvalg. Gurli Madsen blev genvalgt. 


Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant: Der var genvalg til begge revisorer og revisorsuppleanten. 


Eventuelt (kun til orientering): Der var en del debat om kørsel ad cykel-gangstien op til stalden med biler og maskiner. Pælen blev ofte fjernet og ikke sat på plads igen, hvilket Mette oplyste kunne være et sikkerhedsproblem, idet heste eller ponyer kunne få et ben eller hov ned i hullet og komme til skade. Det blev foreslået at skifte pælen ud med en afdækning af hullet, hvilket Kjeld ville tage sig af. Chalott ønskede ikke længere at stå for udlejning og pasning af hestetraileren. Den opgave tog ride klubbens kasserer Sanne.


Derudover fik generalforsamlingen en orientering fra Den Selvejende Institution, Fanø Ridecenter om deres regnskab og budget.


Formandens beretning medsendes referatet fra generalforsamlingen.


Dirigent og referent den 22. februar 2016
Kjeld Larsen

© 2019  Fanø Rideklub //  www.fanoerideklub.dk

Hjemmesideansvarlig: Bestyrelsen for Fanø Rideklub

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk